COVID-19 updates - Testing & Treatment available at our Urgent Care locations. 

Rapid RSV testing and telemedicine/virtual visits are NOT available at our Urgent Care locations.

For Patients

Vietnamese

Bệnh Viện Đa Khoa Lowell sẽ giúp bệnh nhân của chúng tôi có được trợ giúp tài chính từ những chương trình công cộng và những nguồn trợ giúp khác. Bệnh Viện Đa Khoa Lowell có các chính sách tài trợ phù hợp với sứ mệnh và tiêu chuẩn đạo đức của tổ chức chúng tôi và xem xét kỹ lưỡng khả năng có thể trả của từng cá nhân, bao gồm những kế hoạch trả góp. Chương trình tài trợ của chúng tôi tuân thủ luật pháp và quy định tiểu bang và liên bang. Nếu quý vị muốn nói chuyện với cố vấn viên, xin gọi 978-937-6700.

Keeping You Connected!

There are a number of ways to stay up to date with Lowell General Hospital. Learn more about the latest health updates on COVID-19, nutrition and wellness information available in our health library, and current hospital news and resources.