Complete connected care℠ A Circle Health Member

VISITOR RESTRICTIONS effective 3/15.
To protect the health of our patients and staff, Lowell General Hospital is restricting all visitors — unless pre-approved by each patient's care team.
View our COVID-19 (Coronavirus) updates online or call our information hotline at 978-942-2850.

For Patients

Vietnamese

Bệnh Viện Đa Khoa Lowell sẽ giúp bệnh nhân của chúng tôi có được trợ giúp tài chính từ những chương trình công cộng và những nguồn trợ giúp khác. Bệnh Viện Đa Khoa Lowell có các chính sách tài trợ phù hợp với sứ mệnh và tiêu chuẩn đạo đức của tổ chức chúng tôi và xem xét kỹ lưỡng khả năng có thể trả của từng cá nhân, bao gồm những kế hoạch trả góp. Chương trình tài trợ của chúng tôi tuân thủ luật pháp và quy định tiểu bang và liên bang. Nếu quý vị muốn nói chuyện với cố vấn viên, xin gọi 978-937-6700.

Keeping You Connected!

From newsletters to periodicals, there are a number of ways to stay up to date with Lowell General Hospital.