Complete connected care℠ A Circle Health Member

COVID-19 (Coronavirus) updates:
Testing & Treatment available by appointment at all Urgent Care locations, including for college and travel requirements.
Please check our new visitor policy effective September 16.

For Patients

Laotian

Lowell ທົ່ວໄປໂຮງຫມໍຈະຊ່ວຍຄົນເຈັບຂອງພວກເຮົາໃນການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຈາກບັນດາໂຄງການສາທາລະນະແລະແຫຼ່ງອື່ນໆ. Lowell ທົ່ວໄປໂຮງຫມໍມີນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບພາລະກິດແລະຄຸນຄ່າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງແລະໃຊ້ເວລາເຂົ້າໄປໃນບັນຊີຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນແຕ່ລະຄົນສໍາລັບການຈ່າຍເງິນ, ລວມທັງການສະເຫນີແຜນການຈ່າຍເງິນ. ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົາບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຂອງລັດແລະລັດຖະບານກາງແລະລະບຽບການ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເວົ້າລົມກັບໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ກະລຸນາໂທຫາ 978-937-6700.

Keeping You Connected!

From newsletters to periodicals, there are a number of ways to stay up to date with Lowell General Hospital.